Yhden tiehaaran perusparannuksen kustannusten kohdistaminen

Tiekuntaamme on useampi vuosikymmen sitten pakkoliitetty huonokuntoinen tiehaara vastoin tiekuntamme päätöstä. Kyseisen tien osalta ei ole määrätty eikä peritty yksiköitä eikä sen käyttäjät ole juurikaan vaatineet kunnossapitoa. Tiellä on hyvin alhainen painorajoitus, koska tie on käytännössä rakennettu osin suon päälle.

Nyt kyseisen haaran päähän on tulossa uutta loma-asutusta ja nämä tontinostajat vaativat tiekuntaa kustannuksellaan peruskorjaamaan tien. Luonnollisestikin muiden alueiden osakkaat vastustavat tätä menettelyä erityisesti liittämishistoriasta johtuen. Lisäksi vakiintuneen käytännön mukainen tilanne muuttuisi olennaisesti.

Vanhan yksityistielain kohdassa 23§ oli mahdollisuus kustannusten kohdistamiseen seuraavasti:

" Jos tien tekeminen joltakin osalta, joka ei tule kaikkien tieosakkaiden hyväksi, aiheuttaa erityisiä kustannuksia, voidaan niiden jakamista varten määrätä eri tieyksiköt."

Tämä pykälä on ilmeisesti poistettu uudesta laista. Onko kustannusten kohdistaminen tällaisessa tapauksessa mahdollista muuten kuin perinteisellä käyttötarkoituksen ja etäisyyden perusteella määräytyvällä tavalla?

Hei @Sultsi,

Jos sivuhaaraa ei ole missään vaiheessa edes yksiköity, tuntuisi erikoiselta, että tiekunta perusparantaisi tällaisen osan kokonaan kustannuksellaan. Teki niin tai näin, toisella osapuolella on aina mahdollisuus tehdä asiasta valitus. Tiekunta kuitenkin tarvittaessa äänestää asiasta olemassa olevien yksiköiden mukaisesti.

Yksityistielain 35§:ään on kirjattu seuraavasti:

Jos tienpito tuottaa joltakin tien osalta sellaista hyötyä, joka ei tule kaikkien tieosakkaiden hyväksi tai jos tiekunta on päättänyt suorittaa tienpidon joltakin tien osalta korkeampaa tai matalampaa tasoa vastaavana kuin yksityistiellä muuten, voidaan tienpitovelvollisuuden jakamiseksi määrätä eri tieyksiköt ottaen kuitenkin huomioon, mitä 19 ja 24 §:ssä tien rakentamisesta ja kunnossapidosta säädetään.

Koska tilanne ei ole mihinkään suuntaan yksiselitteinen, lähtisin hakemaan asiassa sovitteluratkaisua. Koska tieosa on ilmeisesti virallisesti yksityistietoimituksessa liitetty tiekunnan tieksi, voisiko ratkaisu olla esimerkiksi sellainen, että sivuhaaran osakkaat maksavat perusparannuksen omarahoitusosuudesta osan ja tiekunta osan?

Avustukset ovat tällä hetkellä niin hyvät, että hankkeesta jää maksettavaa 30%, tai vähemmänkin, jos kunta avustaa hankkeita myös. Lisäksi sivuhaara voitaisiin yksiköidä tiekunnan osaksi normaalisti ja perusparannuksen jälkeisten vuosien kunnossapitokustannukset olisivat minimaaliset. Ehkäpä liittämishistoriasta johtuvat erimielisyydetkin jäisivät pois, kun tiet olisivat suunnilleen samassa kunnossapitotasossa?

Kyseisessä vanhassa historiallisessa päätöksessä sallitaan tieosuudelle niinkin alhainen painorajoitus kuin 2 tonnia. Tie on käytännössä rakennettu suolle ja nytkin voi tien laidasta vaivatta painaa mittatikkua maahan käsivoinim 3-5 metriä ennenkuin vastaan tulee minkäänlaista kovemmalta vaikuttavaa maapohjaa. Tien takana oleva maa on vaihtanut omistajaa ja sinne on tarkoitus rakentaa useita mökkejä, joten on selvää, ettei painorajoituksen vuoksi sinne voi tarpeellisia kurjetuksia tehdä. Muiden tiehaarojen osakkailla ei tietenkään ole halua maksaa peruskorjausta (tai oikeammin tien rakentamista) taikka ottaa tiekunnan vastuulle sellaista tietä joka on rakennettu liian heikoille perustuksille. Maat ostaneella lienee taas intressi saada tiekunta maksamaan perusparannus tai ainakin sen tulevat paikkaukset.

Tarkoittaako nykyisen yksityistielain 11§ tallaista tilannetta ja voiko sen perusteella vaatia maat ostanutta ja korkeampaa kantavuutta vaativaa osakasta kustantamaan tien kunnostamisen itse?

"Milloin tieosakkaan tienkäyttö on muuttunut siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta haittaa kiinteistölle, jonka alueella tie on, tai jollekin tieosakkaalle, voidaan tieoikeus lakkauttaa, jos lakkautettavan tieoikeuden sijaan samalla annetaan tieoikeus toiseen ennestään olevaan tiehen tai uuden tien tekemistä varten.

Jos kohtuutonta haittaa ei voida poistaa 2 momentissa tarkoitetuin järjestelyin ja jos tieoikeus on välttämätön haittaa aiheuttavan tieosakkaan kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttämistä varten taikka 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toiminnan harjoittamista varten, on kiinteistön omistajan tai 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toiminnanharjoittajan korvattava tien käytössä tapahtuneesta muutoksesta johtuva lisähaitta. Korvauksesta päätetään yksityistietoimituksessa."

Hei @Sultsi,

Toimitusinsinööri tulkitsee tilannetta ja lakia tuolta osin yksityistietoimituksessa, jos tiekunta tai joku osakkaista päätyy sellaista hakemaan. Yksityistietoimitus voi liittää tai erottaa tieosia, perustaa tarvittaessa uusia tieoikeuksia ja määritellä korvauksia.

Tiekunnan tulisi käsitellä asiat kokouksessa ja tehdä päätöksiä, tarvittaessa äänestää yksiköiden suhteessa, 30% äänileikkuri huomioiden. Päätös voi tietysti olla sellainenkin, että perusparannushankkeeseen voidaan ryhtyä, mutta omarahoitusosuus on tultava tiestä hyötyjiltä. Jos osakkaat tähän suostuvat, niin sittenhän asia ratkeaa ja tiekunta voi kunnossapitää tietä jatkossa.

Jos yhteistä näkemystä ei löydy tai äänestyspäätös ei jotakin tahoa miellytä, ovat valitusmahdollisuudet ja yksityistietoimituksen hakemismahdollisuus aina olemassa.